IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Prastaré vědomosti z indických knih z palmových listů

Prastaré vědomosti, které mění svět.

Díky znalostem jsou z vás silní léčitelé. Po mně je řada na vás. Je na vás, abyste se starali. A pak další. Vytvořte to. Vytvořte to. To jediné žádám jako guru dakšínu. Na začátku je to možná jen semínko. Jakmile však jednou vzejde, vytvoří spoustu ovoce. A to ovoce bude v tvoření pokračovat. Těším se na jugu (věk) čistého vědomí. To je ono. Přeji vám hodně štěstí.

Šrí Káléšvara

Termíny seminářů a dalších akcí, seznam učitelů a sáí šakti duchovních průvodců.

SEMINÁŘE A DALŠÍ AKCE V EVROPĚ:

Německo :: Rakousko :: Švýcarsko :: Česká republika :: Velká Británie

OHŇOVÉ PÚDŽI PRO MÍR A UZDRAVENÍ PLANETY:

Srdečně Vás zveme na ohňové púdži pro mír a uzdravení planety, které se konají každý měsíc. Termíny naleznete ZDE

UČITELÉ A SAÍ ŠAKTI DUCHOVNÍ PRŮVODCI:

Evropa

USA:

Japonsko:

KALÉŠVAROVY SKUPINY V EVROPĚ:

V roce 2011 inspiroval Šrí Káléšvara skupiny studentů v Neubrandenburgu, Kasselu, Lipsku, Vídni a později i v Brně, aby začaly, jakožto séva-skupiny, pořádat společné akce - jako například ohňové púdži nebo zpěv bhadžanů - nabízeli je široké veřejnosti, a tím v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V. reprezentovali jeho jméno. Tyto skupiny svou činností vytváří silová místa a prostor pro setkávání a jsou tedy důležitým kanálem pro toto učení.

  • Brno, Česká republika (Více informací již brzy)
  • Vídeň, Rakousko (Více informací již brzy)
  • Neubrandenburg, Německo (Více informací již brzy)
  • Lipsko, Německo Více informací (stránky jsou v němčině)

Šrí Káléšvara prohlašoval, že jeho úkolem je přinést světu takovou podobu duchovnosti, která naplní lidská srdce hlubokou radostí a vědomím Jednoty, přivede každého jednotlivce k jeho individuální síle a kráse a rozboří omezené systémy víry. Taková byla Šrí Káléšvarova dharma - jeho povinnost a životní úloha. Všechno, co v životě dělal, sloužilo naplnění tohoto slibu. Svým odchodem do samádhi 15. března 2012 předal tento úkol do rukou svých studentů.

Šrí Káléšvara zanechal velké množství vědomostí, jenž mají být zpřístupněny všem, kteří se chtějí ponořit do širokého spektra různých stavů vědomí, kterých mohou lidské bytosti dosáhnout. Během svého života zdůrazňoval, že každý člověk má na přístup k těmto informacím právo a že je jeho dharmou přinést tyto prastaré znalosti velkých indických ršijů modernímu světu. Tyto meditační praktiky byly po staletí přísně střeženy, ale dnes jsou předávány do rukou lidstva, aby se tak na planetě mohla rozvinout ona Šrí Káléšvarou přislíbená „nová duchovnost”. Znalosti z rukopisů z palmových listů, které s námi Šrí Káléšvara sdílel, stojí především na čistých zkušenostech. Praktikování v nich obsažených manter a janter spouští proces hluboké transformace a uzdravování se. Duše se nabíjí vysokou pozitivní energií. Rozvíjí se naše propojení s přírodou a ona se stává naším zrcadlem a mistrem.

Tyto znalosti člověku umožňují poznat sebe sama a poznat i Boha. Jejich praktikování nám poskytuje zkušenost cesty skrze naše nejvnitřnější bloky a iluze. A tato cesta nás nakonec dovede k čistému vědomí a čisté tvořivé síle, jejichž jsme součástí. Dává nám zakusit radost z vyjádření své vlastní duše, díky čemuž dosahujeme štěstí my i lidé v našem okolí.

Je třeba přitáhnout energii a projít pročištěním. Abyste získali a rozvinuli určité schopnosti, musíte do sebe přijmout energii. Bez praktikování a poctivé práce nelze v duchovnosti uspět. Když se soustředíte především na sebe a na meditaci, automaticky se rozvine víra, síla vůle a trpělivost. Když praktikujete s otevřeným čistým srdcem, přijde k vám všechno.

Šrí Káléšvara

Procesy je dobré provádět spolu se skupinou, neboť v tomto případě se energie násobí. Skupina je rovněž odolnější vůči vyrušením, která přicházejí zevnitř i z vnějšku. Díky tomu představuje silnou podporu pro individuální duchovní proces každého jednotlivce.

Komu můžete věřit? Věřte pouze sami sobě. Skutečný mistr žije ve vás. Je třeba rozpoznat, že to je jediná pravda. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Ta pravá osoba, váš vnitřní mistr, se nachází ve vašem srdci. Vyučuji Božskou tradici. Není omezena žádným náboženstvím ani nenáleží k žádnému konkrétnímu vyznání. Náboženství a jazyky mohou být různé. Řeč srdce je však vždy stejná. Mým symbolem je čistá láska spolu s prostými pěti elementy - náboženství Stvoření. Upřímně řečeno, nenáležím k žádnému vyznání. Náležím k náboženství Pravdy. To je jediné, na čem záleží. Jednoho dne to rozpoznáte.

Šrí Káléšvara

Některá témata ze Šrí Káléšvarova učení

Každý světec nebo jakýkoli člověk, který chce v duchovnosti dosáhnout nejvyšších stadií, musí jít skrze trojí dveře: mantru, jantru a kombinaci těchto dvou energií. Když spojíme mantru s jantrou a použijeme obě tyto energie, vytvoříme novou vysokou božskou energii. Slovo mantra znamená „božské vibrace”. Jantra je „diagram duše”, ve kterém je ukryta energie. Pomocí mantry můžeme přijímat a dávat energii. Když odříkáváte mantry, můžete ve vizích hlubokého transu spatřit jantry. Pak můžete použít energii mantry a jantry společně. Je to jako plyn, díky kterému se objeví plamen. Tato vysoká božská energie má velice silný účinek. Nic vyššího a silnějšího neexistuje.

Šrí Káléšvara

Satja, dharma, šánti, préma

Šrí Káléšvara se nesnažil zakládat nějaké nové náboženství. Stejně jako jeho mistr Širdi Sáí Bábá zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí. Používání těchto znalostí představuje aktivní cestu - proces, během kterého se stáváme vědomými a začínáme znovu pravdivě žít základní hodnoty lidství. Je to cesta satji (pravdy), dharmy (správného jednání), šánti (míru) a prémy (lásky). Šrí Káléšvara své studenty učil převzít plnou zodpovědnost za své vlastní štěstí a tím přispívat i ke štěstí lidí ve svém okolí i štěstí společnosti, ve které žijeme.

Aniž byste si toho byli vědomi, můžete v sobě probudit určité nadpřirozené schopnosti. To je smysl veškeré džapy. To je ten důvod, proč ršiové, jogíni a maháršiové celé roky seděli pod stromy a meditovali. Vy však nemusíte trávit roky hledáním správných formulí. Máme to štěstí, že řada světců objevila velmi specifické formule, které nám zanechali. Tyto kanály stále existují a příroda nám drží tyto dveře otevřené.

Je třeba zveřejnit skutečné vědomosti. Tyto vědomosti nenáleží žádnému náboženství. Je to náboženství lásky a pravdy: satja, dharma, šánti, préma. V dávných časech neexistovalo žádné náboženství. Existovaly pouze principy čisté lásky. Božské vědomí. Tomu se musíte naučit, to je třeba praktikovat. Prastaré božské znalosti jsou zpět a když je budete používat, získáte výsledky.

Šrí Káléšvara